giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
31 /2021/NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết quy định chính sách đại ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và người đang làm việc tại đơn vị nghệ thuật truyền thống của tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/07/2021

Đến 14/08/2021

32 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025 (0 góp ý)

Từ 02/07/2021

Đến 02/08/2021

33 .../2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Thành (0 góp ý)

Từ 30/06/2021

Đến 30/07/2021

34 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030 (0 góp ý)

Từ 01/07/2021

Đến 01/08/2021

35 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/06/2021

Đến 30/07/2021

36 /2021/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm (0 góp ý)

Từ 28/06/2021

Đến 28/06/2021

37 /2021/NQ-UBND Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/06/2021

Đến 24/07/2021

38 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương ban hành kèm theo Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 (0 góp ý)

Từ 24/06/2021

Đến 24/07/2021

39 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/06/2021

Đến 23/07/2021

40 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/06/2021

Đến 18/07/2021

41 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/06/2021

Đến 18/07/2021

42 /2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương sáng y đức” đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/06/2021

Đến 17/07/2021

43 /2021/QĐ-UBND Quy chế Phối hợp giải quyết các cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/06/2021

Đến 08/07/2021

44 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/06/2021

Đến 09/07/2021

45 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 07/06/2021

Đến 07/07/2021

46 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt VI (0 góp ý)

Từ 03/06/2021

Đến 03/07/2021

47 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò đợt II (0 góp ý)

Từ 03/06/2021

Đến 03/07/2021

48 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/06/2021

Đến 04/07/2021

49 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Đối tượng nộp, miễn nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 27/05/2021

Đến 27/06/2021

50 /2021/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 28/05/2021

Đến 28/06/2021

51 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 20/05/2021

Đến 20/06/2021

52 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy định về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế
trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(0 góp ý)

Từ 19/05/2021

Đến 19/06/2021

53 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/05/2021

Đến 19/06/2021

54 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/05/2021

Đến 11/06/2021

55 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (0 góp ý)

Từ 11/05/2021

Đến 11/06/2021

56 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 06/05/2021

Đến 06/06/2021

57 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 07/05/2021

Đến 07/06/2021

58 /2021/NQ-HĐND Dự thảo về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 23/04/2021

Đến 23/05/2021

59 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/04/2021

Đến 28/05/2021

60 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 12/04/2021

Đến 12/05/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay370
  • Tháng hiện tại9,014
  • Tổng lượt truy cập432,991
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây