giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
31 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

32 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C (0 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

33 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã hội một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 (1 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

34 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng sau năm 2030 (0 góp ý)

Từ 29/10/2020

Đến 29/11/2020

35 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 30/10/2020

Đến 30/11/2020

36 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 28/10/2020

Đến 28/11/2020

37 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 28/10/2020

Đến 28/11/2020

38 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần 2 (0 góp ý)

Từ 23/10/2020

Đến 23/11/2020

39 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 25/10/2020

Đến 25/11/2020

40 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 23/10/2020

Đến 23/11/2020

41 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (0 góp ý)

Từ 22/10/2020

Đến 22/11/2020

42 /2020/QĐ-UBND Du thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 15/10/2020

Đến 15/11/2020

43 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 21/09/2020

Đến 21/10/2020

44 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/10/2020

Đến 05/11/2020

45 /2020/NQ-HĐND Dự thảo tiêu chí đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ và thị trấn Thanh Chương (1 góp ý)

Từ 09/10/2020

Đến 09/11/2020

46 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (1 góp ý)

Từ 30/09/2020

Đến 30/10/2020

47 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 22/09/2020

Đến 22/10/2020

48 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 23/09/2020

Đến 23/10/2020

49 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/09/2020

Đến 18/10/2020

50 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An hàng năm (0 góp ý)

Từ 18/09/2020

Đến 18/10/2020

51 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/09/2020

Đến 17/10/2020

52 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 (0 góp ý)

Từ 14/09/2020

Đến 14/10/2020

53 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/09/2020

Đến 09/10/2020

54 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/09/2020

Đến 09/10/2020

55 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề Cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (lần 2) (0 góp ý)

Từ 07/09/2020

Đến 07/10/2020

56 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Một số cơ chế, chính sách đặc thù về nguồn lực phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 28/08/2020

Đến 28/09/2020

57 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/08/2020

Đến 30/09/2020

58 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về các giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/08/2020

Đến 25/09/2020

59 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (0 góp ý)

Từ 28/08/2020

Đến 28/09/2020

60 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 27/08/2020

Đến 27/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay117
  • Tháng hiện tại2,589
  • Tổng lượt truy cập393,871
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây