giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/06/2021

Đến 18/07/2021

2 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/06/2021

Đến 18/07/2021

3 /2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương sáng y đức” đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/06/2021

Đến 17/07/2021

4 /2021/QĐ-UBND Quy chế Phối hợp giải quyết các cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/06/2021

Đến 08/07/2021

5 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/06/2021

Đến 09/07/2021

6 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 07/06/2021

Đến 07/07/2021

7 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt VI (0 góp ý)

Từ 03/06/2021

Đến 03/07/2021

8 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò đợt II (0 góp ý)

Từ 03/06/2021

Đến 03/07/2021

9 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/06/2021

Đến 04/07/2021

10 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Đối tượng nộp, miễn nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 27/05/2021

Đến 27/06/2021

11 /2021/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 28/05/2021

Đến 28/06/2021

12 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 20/05/2021

Đến 20/06/2021

13 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy định về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế
trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(0 góp ý)

Từ 19/05/2021

Đến 19/06/2021

14 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về số lượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản kiêm nhiệm công tác dân số và cộng tác viên dân số khối kiêm nhiệm công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/05/2021

Đến 19/06/2021

15 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/05/2021

Đến 11/06/2021

16 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (0 góp ý)

Từ 11/05/2021

Đến 11/06/2021

17 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 06/05/2021

Đến 06/06/2021

18 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 07/05/2021

Đến 07/06/2021

19 /2021/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 23/04/2021

Đến 23/05/2021

20 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/04/2021

Đến 28/05/2021

21 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 12/04/2021

Đến 12/05/2021

22 /2021 Dự thảo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về công trình tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Nghệ An (lần 2) (0 góp ý)

Từ 08/04/2021

Đến 08/05/2021

23 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất (0 góp ý)

Từ 09/04/2021

Đến 09/05/2021

24 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/04/2021

Đến 09/05/2021

25 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; giáo viên công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức trợ cấp đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An là con công nhân, người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp (0 góp ý)

Từ 15/03/2021

Đến 15/04/2021

26 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/03/2021

Đến 11/04/2021

27 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định nguyên tắc hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 03/03/2021

Đến 03/04/2021

28 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh (1 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

29 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh (1 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

30 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay73
  • Tháng hiện tại5,687
  • Tổng lượt truy cập404,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây