giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
121 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/05/2017

Đến 30/06/2017

122 /2017/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/06/2017

Đến 12/07/2017

123 /2016/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò (0 góp ý)

Từ 27/10/2016

Đến 27/11/2016

124 /2016/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 27/10/2016

Đến 27/11/2016

125 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/10/2016

Đến 20/11/2016

126 /TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước (0 góp ý)

Từ 07/07/2017

Đến 07/08/2017

127 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (0 góp ý)

Từ 18/10/2016

Đến 18/11/2016

128 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường... (0 góp ý)

Từ 04/10/2016

Đến 04/11/2016

129 /2017/QĐ-UBND Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(0 góp ý)

Từ 12/07/2017

Đến 12/08/2017

130 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/10/2016

Đến 11/11/2016

131 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất... (0 góp ý)

Từ 12/10/2016

Đến 12/11/2016

132 /2017/QĐ-UBND Quyết định ban giá tính lệ phí trước bạ nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/07/2017

Đến 28/08/2017

133 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (0 góp ý)

Từ 12/10/2016

Đến 12/10/2016

134 /2017/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 01/08/2017

Đến 01/09/2017

135 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/10/2016

Đến 14/11/2016

136 /2016/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/10/2016

Đến 14/11/2016

137 …/…/QĐ-UBND Dự thảo ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/07/2017

Đến 31/08/2017

138 /2016/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/10/2016

Đến 14/11/2016

139 /TTr-UBND Lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (0 góp ý)

Từ 04/08/2017

Đến 04/09/2017

140 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/08/2017

Đến 04/09/2017

141 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/08/2017

Đến 17/09/2017

142 /2017/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/08/2017

Đến 25/09/2017

143 /2017/QĐ-UBND Dự thảo quyết định ban hành Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/08/2017

Đến 28/09/2017

144 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường Đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013-QĐ/UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định số 66/2015-QĐ-UBND ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 15/09/2017

Đến 15/10/2017

145 /2017/QĐ-UBND Dự thảo quyết định sửa đổi số thứ tự 55 phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyêt định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn lưu thông của các phương tiện tham gia trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/09/2017

Đến 16/10/2017

146 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/09/2017

Đến 16/10/2017

147 /TTr-SNN Dự thảo Tờ trình về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ (cây trội), vườn đầu dòng, rừng giống (rừng giống trồng, rừng giống chuyển hóa) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/09/2017

Đến 19/10/2017

148 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về quy định mức chi bồi thường đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/08/2017

Đến 25/08/2017

149 /NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020 (0 góp ý)

Từ 21/09/2017

Đến 21/10/2017

150 2017/QD-UBND Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/09/2017

Đến 19/10/2017

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay390
  • Tháng hiện tại7,717
  • Tổng lượt truy cập183,952
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây