giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
121 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 về việc Quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/08/2018

Đến 18/09/2018

122 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 27/07/2018

Đến 27/08/2018

123 /2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/07/2018

Đến 05/08/2018

124 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp về việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 02/07/2018

Đến 02/08/2018

125 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/06/2018

Đến 28/07/2018

126 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định v/v bổ sung Khoản 7 và Khoản 8 vào Điều 3 Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/06/2018

Đến 25/07/2018

127 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Quy định về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/06/2018

Đến 13/07/2018

128 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/06/2018

Đến 14/07/2018

129 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/06/2018

Đến 20/06/2018

130 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/06/2018

Đến 12/07/2018

131 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh (0 góp ý)

Từ 07/06/2018

Đến 07/07/2018

132 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh (0 góp ý)

Từ 07/06/2018

Đến 07/07/2018

133 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh (0 góp ý)

Từ 06/06/2018

Đến 06/07/2018

134 /2018/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/05/2018

Đến 29/06/2018

135 /QĐ-UBND.VX Dự thảo Đề án xây dựng các trường Trung học trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 18/05/2018

Đến 18/06/2018

136 /2018/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/04/2018

Đến 19/05/2018

137 /2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/04/2018

Đến 04/04/2018

138 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Tờ trình, Quy chế, Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/03/2018

Đến 28/03/2018

139 /2018/NQ-HĐND Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia từ năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/03/2018

Đến 14/04/2018

140 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung các số thứ tự 01 và 02 Phụ lục 1 ban hành kèm quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 01/03/2018

Đến 30/03/2018

141 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/02/2018

Đến 13/03/2018

142 /QĐ-HĐ Dự thảo thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 của tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/02/2018

Đến 28/02/2018

143 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Nghị quyết Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 12/02/2018

Đến 12/03/2018

144 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/01/2018

Đến 19/02/2018

145 /2018/NQ-HĐND Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh (0 góp ý)

Từ 18/01/2018

Đến 18/02/2018

146 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/01/2018

Đến 18/02/2018

147 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/01/2018

Đến 12/02/2018

148 /2018/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/12/2017

Đến 28/01/2018

149 /2018/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 22/12/2017

Đến 22/01/2018

150 /2017/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 06/12/2017

Đến 31/12/2017

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay495
  • Tháng hiện tại2,063
  • Tổng lượt truy cập273,692
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây