giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
61 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/07/2019

Đến 29/08/2019

62 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An (1 góp ý)

Từ 25/07/2019

Đến 25/08/2019

63 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/06/2019

Đến 20/07/2019

64 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Sửa đổi số thứ tự 46 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/07/2019

Đến 11/08/2019

65 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 08/07/2019

Đến 08/08/2019

66 KH-UBND Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/06/2019

Đến 25/06/2019

67 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (0 góp ý)

Từ 14/06/2019

Đến 14/07/2019

68 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/06/2019

Đến 14/07/2019

69 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (0 góp ý)

Từ 31/05/2019

Đến 04/06/2019

70 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 02/05/2019

Đến 02/06/2019

71 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/05/2019

Đến 17/06/2019

72 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/05/2019

Đến 13/06/2019

73 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/05/2019

Đến 08/06/2019

74 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; hỗ trợ và trách nhiệm đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/05/2019

Đến 13/06/2019

75 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 02/05/2019

Đến 02/06/2019

76 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên (0 góp ý)

Từ 24/04/2019

Đến 24/05/2019

77 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/04/2019

Đến 23/05/2019

78 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ và trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/04/2019

Đến 11/05/2019

79 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bổ sung Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/04/2019

Đến 05/05/2019

80 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền, trình tự quyết định sửa chữa, bảo trì, cải tạo,nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 05/04/2019

Đến 05/05/2019

81 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh; kết quả xác định giá bán, giá cho thuê tài sản công và sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định không gắn liền với đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh (1 góp ý)

Từ 05/04/2019

Đến 05/05/2019

82 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ.UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ.UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 03/04/2019

Đến 03/05/2019

83 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị Quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Nghĩa Đàn (1 góp ý)

Từ 22/03/2019

Đến 22/04/2019

84 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 20/03/2019

Đến 15/04/2019

85 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/03/2019

Đến 05/04/2019

86 /2019/QĐ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 21/03/2019

Đến 10/04/2019

87 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/03/2019

Đến 19/04/2019

88 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 15/03/2019

Đến 15/04/2019

89 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 12/03/2019

Đến 12/04/2019

90 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 08/03/2019

Đến 18/03/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay497
  • Tháng hiện tại2,065
  • Tổng lượt truy cập273,694
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây