giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
31 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An (79 góp ý)

Từ 27/07/2020

Đến 27/08/2020

32 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/07/2020

Đến 23/08/2020

33 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ các danh hiệu văn hóa trong Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(0 góp ý)

Từ 04/06/2020

Đến 04/07/2020

34 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/07/2020

Đến 09/08/2020

35 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/07/2020

Đến 08/08/2020

36 /2020/NQ-HĐND Đề cương dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 07/07/2020

Đến 07/08/2020

37 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (lần 2) (2 góp ý)

Từ 29/06/2020

Đến 29/07/2020

38 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/06/2020

Đến 17/07/2020

39 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 16/06/2020

Đến 16/07/2020

40 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định khung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục từ học kỳ II năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 15/06/2020

Đến 15/07/2020

41 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (1 góp ý)

Từ 10/06/2020

Đến 10/07/2020

42 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (0 góp ý)

Từ 05/06/2020

Đến 05/07/2020

43 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 29/05/2020

Đến 29/06/2020

44 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
(0 góp ý)

Từ 29/05/2020

Đến 29/06/2020

45 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường tổ chức phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn Thành phố Vinh (0 góp ý)

Từ 27/05/2020

Đến 27/06/2020

46 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 28/05/2020

Đến 28/06/2020

47 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/04/2020

Đến 05/06/2020

48 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Danh mục Các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (0 góp ý)

Từ 21/05/2020

Đến 21/06/2020

49 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (6 góp ý)

Từ 19/05/2020

Đến 19/06/2020

50 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/05/2020

Đến 13/06/2020

51 /2020/NQ-HĐND Đề cương Dự thảo Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình một xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/04/2020

Đến 28/05/2020

52 2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 05/05/2020

Đến 05/06/2020

53 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến độ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/04/2020

Đến 14/05/2020

54 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/04/2020

Đến 08/05/2020

55 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (dự thảo lần 4) (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 29/04/2020

56 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 29/04/2020

57 /NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

58 /2020/NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về một số chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chóng và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

59 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/02/2020

Đến 20/03/2020

60 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/02/2020

Đến 12/03/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay282
  • Tháng hiện tại6,968
  • Tổng lượt truy cập337,654
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây