giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
31 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 22/02/2021

Đến 22/03/2021

32 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 08/02/2021

Đến 08/03/2021

33 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số cơ chế,chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 03/02/2021

Đến 03/03/2021

34 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (NgheanIOC) (0 góp ý)

Từ 02/02/2021

Đến 02/03/2021

35 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBNDngày 14/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu “Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ” của tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/01/2021

Đến 13/02/2021

36 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 11/01/2021

Đến 11/02/2021

37 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 28/12/2020

Đến 28/01/2021

38 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/12/2020

Đến 29/01/2021

39 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/12/2020

Đến 24/01/2021

40 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/12/2020

Đến 18/01/2021

41 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 03/12/2020

Đến 03/01/2021

42 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 (0 góp ý)

Từ 04/12/2020

Đến 04/01/2021

43 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 21/10/2020

Đến 21/11/2020

44 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Phê duyệt và công bố ranh giới khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/11/2020

Đến 09/12/2020

45 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 12/11/2020

Đến 12/12/2020

46 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/11/2020

Đến 04/12/2020

47 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

48 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C (0 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

49 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mỗi xã hội một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 (1 góp ý)

Từ 02/11/2020

Đến 02/12/2020

50 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2030 và định hướng sau năm 2030 (0 góp ý)

Từ 29/10/2020

Đến 29/11/2020

51 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 30/10/2020

Đến 30/11/2020

52 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 28/10/2020

Đến 28/11/2020

53 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 lần 2 (0 góp ý)

Từ 28/10/2020

Đến 28/11/2020

54 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần 2 (0 góp ý)

Từ 23/10/2020

Đến 23/11/2020

55 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 25/10/2020

Đến 25/11/2020

56 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 23/10/2020

Đến 23/11/2020

57 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (0 góp ý)

Từ 22/10/2020

Đến 22/11/2020

58 /2020/QĐ-UBND Du thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 15/10/2020

Đến 15/11/2020

59 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 21/09/2020

Đến 21/10/2020

60 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/10/2020

Đến 05/11/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay202
  • Tháng hiện tại5,816
  • Tổng lượt truy cập404,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây