giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/09/2021

Đến 31/10/2021

2 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/20219/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh, mức phục cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường... (0 góp ý)

Từ 30/09/2021

Đến 31/10/2021

3 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025 (0 góp ý)

Từ 29/09/2021

Đến 29/10/2021

4 /2022/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 (0 góp ý)

Từ 29/09/2021

Đến 29/10/2021

5 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An (0 góp ý)

Từ 26/09/2021

Đến 26/10/2021

6 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An” (0 góp ý)

Từ 26/09/2021

Đến 26/10/2021

7 /2021/DT-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 26/09/2021

Đến 26/10/2021

8 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022 -2025 (0 góp ý)

Từ 14/09/2021

Đến 14/10/2021

9 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 21/09/2021

Đến 26/09/2021

10 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/09/2021

Đến 19/10/2021

11 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn của giáo viên dạy ngoại ngữ, điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường; cơ chế thu, sử dụng mức thu, đối tượng miễn giảm mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/09/2021

Đến 19/10/2021

12 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/09/2021

Đến 16/10/2021

13 TTr-BTNMT Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo (0 góp ý)

Từ 13/09/2021

Đến 13/10/2021

14 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Kỳ (0 góp ý)

Từ 05/09/2021

Đến 05/10/2021

15 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết đinh bãi bỏ Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/09/2021

Đến 08/10/2021

16 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo
(0 góp ý)

Từ 06/09/2021

Đến 06/10/2021

17 /2021/NQ-HĐND Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Cơ chế, chính sách trích ngân sách địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025” (0 góp ý)

Từ 06/09/2021

Đến 06/10/2021

18 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/09/2021

Đến 05/10/2021

19 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 22/2020/QĐ- UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/08/2021

Đến 23/09/2021

20 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm (0 góp ý)

Từ 22/08/2021

Đến 22/09/2021

21 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (0 góp ý)

Từ 22/08/2021

Đến 22/09/2021

22 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳ Hợp thời kỳ 2021 - 2030 (0 góp ý)

Từ 19/08/2021

Đến 19/09/2021

23 /2021/DT-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳ Châu thời kỳ 2021-2030 (0 góp ý)

Từ 15/08/2021

Đến 15/09/2021

24 /2021/DT-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thị xã Thái Hòa thời kỳ 2021-2030 (0 góp ý)

Từ 10/08/2021

Đến 10/09/2021

25 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/08/2021

Đến 10/09/2021

26 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch đất thị xã Cửa Lò thời kỳ 2021 - 2030 (0 góp ý)

Từ 10/08/2021

Đến 10/09/2021

27 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch đất huyện Nam Đàn thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (0 góp ý)

Từ 03/08/2021

Đến 03/09/2021

28 .../2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (0 góp ý)

Từ 29/07/2021

29 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2021 – 2030 (0 góp ý)

Từ 31/07/2021

Đến 31/08/2021

30 .../2021/QĐ-UBND Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021-2030 (0 góp ý)

Từ 29/07/2021

Đến 29/08/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay500
  • Tháng hiện tại5,163
  • Tổng lượt truy cập999,546
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây