giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2020/NQ-HĐND Đề cương dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 06/07/2020

Đến 06/08/2020

2 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (lần 2) (2 góp ý)

Từ 28/06/2020

Đến 28/07/2020

3 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/06/2020

Đến 16/07/2020

4 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 15/06/2020

Đến 15/07/2020

5 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định khung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục từ học kỳ II năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/06/2020

Đến 14/07/2020

6 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (1 góp ý)

Từ 09/06/2020

Đến 09/07/2020

7 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (0 góp ý)

Từ 04/06/2020

Đến 04/07/2020

8 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 28/05/2020

Đến 28/06/2020

9 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
(0 góp ý)

Từ 28/05/2020

Đến 28/06/2020

10 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường tổ chức phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn Thành phố Vinh (0 góp ý)

Từ 26/05/2020

Đến 26/06/2020

11 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 27/05/2020

Đến 27/06/2020

12 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/04/2020

Đến 04/06/2020

13 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Danh mục Các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (0 góp ý)

Từ 20/05/2020

Đến 20/06/2020

14 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (6 góp ý)

Từ 18/05/2020

Đến 18/06/2020

15 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/05/2020

Đến 12/06/2020

16 /2020/NQ-HĐND Đề cương Dự thảo Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình một xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 27/04/2020

Đến 27/05/2020

17 2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 04/05/2020

Đến 04/06/2020

18 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến độ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/04/2020

Đến 13/05/2020

19 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 07/04/2020

Đến 07/05/2020

20 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (dự thảo lần 4) (0 góp ý)

Từ 30/03/2020

Đến 28/04/2020

21 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/03/2020

Đến 28/04/2020

22 /NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 24/03/2020

Đến 24/04/2020

23 /2020/NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về một số chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chóng và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/03/2020

Đến 24/04/2020

24 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/02/2020

Đến 19/03/2020

25 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/02/2020

Đến 11/03/2020

26 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định hướng dẫn thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản (2 góp ý)

Từ 01/03/2020

Đến 01/04/2020

27 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (125 góp ý)

Từ 03/03/2020

Đến 03/04/2020

28 KH-UBND Dự thảo tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (0 góp ý)

Từ 27/02/2020

Đến 09/03/2020

29 /2020/QĐ-UBND Dự thảo lần 2 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 19/02/2020

Đến 19/03/2020

30 BC Dự thảo báo cáo xin ý kiến về Danh Mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bở biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/01/2020

Đến 24/02/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay184
  • Tháng hiện tại1,752
  • Tổng lượt truy cập273,381
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây