giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/05/2020

Đến 29/06/2020

2 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
(0 góp ý)

Từ 29/05/2020

Đến 29/06/2020

3 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường tổ chức phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn Thành phố Vinh (0 góp ý)

Từ 27/05/2020

Đến 27/06/2020

4 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 28/05/2020

Đến 28/06/2020

5 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/04/2020

Đến 05/06/2020

6 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Danh mục Các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (0 góp ý)

Từ 21/05/2020

Đến 21/06/2020

7 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (3 góp ý)

Từ 19/05/2020

Đến 19/06/2020

8 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/05/2020

Đến 13/06/2020

9 /2020/NQ-HĐND Đề cương Dự thảo Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình một xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/04/2020

Đến 28/05/2020

10 2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 05/05/2020

Đến 05/06/2020

11 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến độ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/04/2020

Đến 14/05/2020

12 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/04/2020

Đến 08/05/2020

13 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (dự thảo lần 4) (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 29/04/2020

14 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 29/04/2020

15 /NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

16 /2020/NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về một số chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chóng và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

17 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/02/2020

Đến 20/03/2020

18 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/02/2020

Đến 12/03/2020

19 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định hướng dẫn thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản (2 góp ý)

Từ 02/03/2020

Đến 02/04/2020

20 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (125 góp ý)

Từ 04/03/2020

Đến 04/04/2020

21 KH-UBND Dự thảo tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (0 góp ý)

Từ 28/02/2020

Đến 10/03/2020

22 /2020/QĐ-UBND Dự thảo lần 2 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/02/2020

Đến 20/03/2020

23 BC Dự thảo báo cáo xin ý kiến về Danh Mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bở biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 10/01/2020

Đến 25/02/2020

24 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 10/01/2020

Đến 10/02/2020

25 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/12/2019

Đến 23/01/2020

26 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/12/2019

Đến 13/01/2020

27 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 20/11/2019

Đến 20/12/2019

28 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/11/2019

Đến 12/12/2019

29 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Nghệ An (2 góp ý)

Từ 11/11/2019

Đến 26/11/2019

30 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương (1 góp ý)

Từ 29/10/2019

Đến 07/11/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay557
  • Tháng hiện tại11,588
  • Tổng lượt truy cập259,254
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây