giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/04/2020

Đến 08/05/2020

2 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (dự thảo lần 4) (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 30/04/2020

3 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/03/2020

Đến 30/04/2020

4 /NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

5 /2020/NQ-HĐND Dự thảo đề cương Nghị quyết về một số chính sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chóng và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/03/2020

Đến 25/04/2020

6 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/02/2020

Đến 20/03/2020

7 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/02/2020

Đến 12/03/2020

8 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định hướng dẫn thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản (2 góp ý)

Từ 02/03/2020

Đến 02/04/2020

9 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (125 góp ý)

Từ 04/03/2020

Đến 04/04/2020

10 KH-UBND Dự thảo tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (0 góp ý)

Từ 28/02/2020

Đến 10/03/2020

11 /2020/QĐ-UBND Dự thảo lần 2 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/02/2020

Đến 20/03/2020

12 BC Dự thảo báo cáo xin ý kiến về Danh Mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bở biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 10/01/2020

Đến 25/02/2020

13 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 10/01/2020

Đến 10/02/2020

14 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/12/2019

Đến 23/01/2020

15 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/12/2019

Đến 13/01/2020

16 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 20/11/2019

Đến 20/12/2019

17 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc quy định tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 12/11/2019

Đến 12/12/2019

18 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Nghệ An (2 góp ý)

Từ 11/11/2019

Đến 26/11/2019

19 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương (1 góp ý)

Từ 29/10/2019

Đến 07/11/2019

20 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điểm 9.1, Khoản 9, Điều 5, Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 (0 góp ý)

Từ 23/10/2019

Đến 23/11/2019

21 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (0 góp ý)

Từ 01/11/2019

Đến 01/12/2019

22 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/10/2019

Đến 28/11/2019

23 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động phục vụ việc nấu ăn bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/10/2019

Đến 30/11/2019

24 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/10/2019

Đến 15/11/2019

25 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/10/2019

Đến 16/11/2019

26 /2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm khối bản; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm khối bản; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 22/10/2019

Đến 22/11/2019

27 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 312/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (0 góp ý)

Từ 21/10/2019

Đến 21/11/2019

28 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Đề nghị đặt tên trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai (0 góp ý)

Từ 14/10/2019

Đến 28/10/2019

29 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 01/10/2019

Đến 01/11/2019

30 /2019/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/10/2019

Đến 11/11/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay123
  • Tháng hiện tại2,450
  • Tổng lượt truy cập242,332
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây